Ostatnie wpisy

Archiwa

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

24.06.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Projekt programu znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w BIP – projekty aktów prawnych – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

 
Dopuszczalna wysokość dofinansowania:
Gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym/znacznym – 770zł,
Gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim –do  607,00zł ( w przypadku korzystania wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego, w przypadku podręczników łączonych to 50% tej kwoty),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa -390zł,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225zł).
Wnioski zostaną przekazane uczniom, można je również pobrać w sekretariacie i na stronie internetowej.
Po zakupieniu podręczników należy dostarczyć faktury VAT wystawione  imiennie na ucznia lub rodzica( opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), rachunki  lub paragony do sekretariatu szkoły. Koszt zakupu będzie zwrócony w szkole po otrzymaniu pieniędzy z rządowego Programu.
 
Pobierz wniosek: