Ostatnie wpisy

Archiwa

PAŹDZIERNIK Międzynarodowym Miesiącem AAC!

31.10.2022

Hasło tegorocznych obchodów “Pokaż swój głos” (ang. “Show your voice”).
Wzajemna komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dzięki komunikacji możemy przekazywać swoje myśli, informacje, wyrażać uczucia, emocje, sygnalizować nasze potrzeby. Na co dzień zwykle porozumiewamy się za pomocą słów mówionych lub pisanych. Bardzo ważną rolę, zwłaszcza w wyrażaniu emocji, odgrywa również komunikacja niewerbalna – nasze gesty, mimika, wyraz twarzy, postawa ciała, ton i barwa głosu. Jednak wśród nas są osoby, które z różnych powodów nie mogą w wystarczającym stopniu porozumiewać się werbalnie. Ich proces mowy uległ opóźnieniu, uszkodzeniu lub zaistniały
inne czynniki utrudniające komunikację. Mogą to być np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, afazją, a także innymi zaburzeniami mowy na skutek chorób, urazów, itp. Nazywamy je osobami ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Wszyscy oni mogą posługiwać się specjalnymi rodzajami
komunikacji, zwanymi AAC. Jest to skrót pochodzący z języka angielskiego (Alternative and Augumentative Communication), oznacza Komunikację Alternatywną i Wspomagającą. Są to wszelkie metody komunikacji, którymi posługują się osoby, które z różnych powodów nie mogą mówić za pomocą słów lub ich mowa jest w pewnym stopniu niezrozumiała dla innych
i nie pozwala im się skutecznie porozumiewać. Wykorzystują: gesty, obrazki, symbole, piktogramy, zdjęcia, a także technologię informacyjną, np. komputer ze specjalnym oprogramowaniem, elektroniczne komunikatory i tablice komunikacyjne. Stanowią one strategie pomocnicze, które pozwalają na bardziej efektywną komunikację, czyli na to, żeby
porozumieć się z drugim człowiekiem.
W naszej szkole w październiku mieliśmy wiele okazji, by lepiej poznać potrzeby osób wymagających wsparcia komunikacyjnego. Dnia 18 października odbyły się warsztaty języka migowego „Wy-migaj się” prowadzone przez pana Adama Makarewicza. Była to okazja do
poszerzenia swojej wiedzy na temat komunikacji osób z niedosłuchem oraz poćwiczenia podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku migowym. 24 października obchodziliśmy „Zielony dzień”. Mogliśmy podziwiać uczniów i nauczycieli ubranych w różnych odcieniach koloru zielonego. Odbywały się również różne gry i zabawy aac-owe. Przez cały miesiąc można podziwiać gazetkę oraz rozwieszone w różnych miejscach symbole MÓWIKOWE.
Również nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniu z programu MÓWIK Print. Podczas lekcji wielu uczniów mogło wykorzystać pictogramy do nauki i porozumiewania się.
Mamy nadzieję, że doświadczenia tego miesiąca pomogły lepiej zrozumieć potrzeby komunikacyjne innych, przełamać stereotypy i otworzyć się na nowe sposoby komunikacji.