Ostatnie wpisy

Archiwa

REGULAMIN KONKURSU na Rybnicką Rybę Z OKAZJI DNIA HERBU w ramach FESTIWALU Z IKRĄ

12.09.2018

Dom Kultury w Boguszowicach ogłasza konkurs na Rybnicką Rybę, którą będzie można zaprezentować w ramach
II RYBNICKIEJ PARADY RYB oraz prezentacji scenek teatralnych na Festiwalu z Ikrą.

KONKURS i jego cel:

 1. popularyzacja i uczczenie herbu miasta Rybnika, którego symbolem jest Szczupak z kotewką,

 2. wspólne świętowanie DNIA HERBU podczas Festiwalu z Ikrą,

 3. stworzenie oryginalnego wizerunku ryby,

 4. rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej uczestników konkursu,

 5. aktywizacja, integracja i budowanie tożsamości mieszkańców miasta Rybnika.

TERMIN I MIEJSCE:

22 września 2018 r.- RYBNICKI RYNEK – DZIEŃ HERBU

10:00 – Warsztaty plastyczne – Zrób Rybę!
12:00 –
III Rybnicka Parada Ryb – KONKURS!
19:45 Impresja plastyczno – muzyczna ”Rybnik o zachodzie słońca”

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Rybnika: twórców indywidualnych (dzieci, młodzież, dorośli) oraz twórców zrzeszonych w grupach (placówki kulturalne i oświatowe, grupy nieformalne, sąsiedzkie i rodzinne).

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców miasta Rybnika w dwóch kategoriach:

 • Ryba stworzona przez grupę (klasy szkolne, grupy przedszkolne, grupy nieformalne, sąsiedzkie i rodzinne, minimum 10 osób),
 • Ryba stworzona przez indywidualnego twórcę.
 1. Zadaniem uczestników jest:

 • przygotowanie ryby w dowolnej technice,
 • przesłanie zgłoszenia do konkursu do dnia 20 września wg wytycznych podanych w poniższych punktach,
 • prezentacja wykonanej Ryby w konkursie w dniu 22 września na rybnickim rynku oraz przemarsz w III RYBNICKIEJ PARADZIE RYB
 1. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Rybę należy przygotować samodzielnie z dowolnie dobranych materiałów i w dowolnych technikach. Ocenie podlega cała ryba.

 2. Do konkursu można zgłosić prace przygotowane przez jedną osobę lub grupę twórców.

 3. Każdy Uczestnik lub Grupa może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.

 4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć dodatkową informację
  PROSIMY O OPISANIE PRAC KONKURSOWYCH WG WZORU:

Imię i nazwisko lub Nazwa Grupy wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna / Wiek / Placówka – w przypadku prac grupowych lub indywidualnych reprezentujących daną placówkę.

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 2. Nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie prace:

 • reklamowe rozumiane jako zawierające jawną lub ukrytą reklamę lub mogące być odebrane jako promujące określoną firmę, produkt lub usługę.
 • zawierające treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe lub treści uznane powszechnie za obelżywe,
 • naruszające prawo polskie lub prawo międzynarodowe, w szczególności prawa autorskie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia Instytut Społeczny Silesia:

instytut.silesia.rybnik@gmail.com,

wpisując w tytule: III RYBNICKA PARDA RYB, zaś w treści e-maila dane:

 • KATEGORIA: nazwa Grupy tworzącej rybę (klasa szkolna / grupa przedszkolna / grupa nieformalna, sąsiedzka, rodzinna, min. 10 osób) lub Imię i Nazwisko indywidualnego twórcy,
 • Wiek twórcy,
 • Dane kontaktowe: Imię i Nazwisko twórcy lub opiekuna (dot. dzieci do lat 18) wraz z nr telefonu i adresem e-mail.

KOMISJA ARTYSTYCZNA:

W skład Komisji oceniającej wejdą: Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, artyści z dziedziny sztuk plastycznych, przedstawiciel Organizatorów Festiwalu z Ikrą. Komisja będzie brała pod uwagę jakość wykonania, zamysł artystyczny i oryginalność stworzonej ryby. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu prezentacji na rybnickim rynku, po zakończeniu III Rybnickiej Parady Ryb.

NAGRODY:

Organizator przyzna nagrody główne w formie rzeczowej w obu kategoriach. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

ORGANIZATORZY:

Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach

Organizatorzy Festiwalu z Ikrą:
Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia
Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe
Teatr Ziemi Rybnickiej
Port Sztuki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Przekazując pracę na konkurs, autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji,
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
 • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Projekt Festiwal z Ikrą dofinansowany przez Urząd Miasta Rybnika

tu znajdziesz szczegóły wydarzenia

Bawcie się z nami! Zapraszamy!
Organizatorzy
Kontakt: 503 070 813