Ostatnie wpisy

Archiwa

Spotkanie z rodzicami

5.09.2021

W Zespole Szkół nr 6 we wtorek 2 września odbyło się spotkanie z rodzicami. Gości powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. W trakcie spotkania wiele miejsca poświęcono organizacji pracy szkoły. Omówiono m.in. kwestię szczepień młodzieży szkolnej. Nie zabrakło również miejsca na omówienie ważniejszych wydarzeń z życia szkoły wpisujących się np. w obchody rocznic państwowych, działalność sekcji olimpiad specjalnych czy przedsięwzięć o charakterze regionalnym takich jak szkolne jasełka, tydzień regionalny czy Targi Edukacji. Koordynator działań projektowych mówiła o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zaś prezes Stowarzyszenia „DLA DOBRA” omówiła przedsięwzięcia zrealizowane oraz zaplanowane przez Stowarzyszenie oraz podziękowała za przekazanie 1% odpisu podatkowego na działania statutowe. Podczas spotkania zaprezentowano rodzicom terminarz organizacji w placówce egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców, które aktywnie uczestniczy w działania na rzecz placówki rodzice w przeważające większości opowiedzieli się za podniesieniem rocznych składek na Komitet Rodzicielski. Jednym z ostatnich przedsięwzięć współfinansowanych przez Radę Rodziców jest przeprowadzenie remontu pracowni biologicznej. O szeroko pojętej profilaktyce mówiła podczas spotkania szkolna psycholog. Wspomniała także o możliwości otrzymania dofinansowania do podręczników oraz scharakteryzowała program profilaktyczno – wychowawczy. Rodzice otrzymali także folder informacyjny dotyczący szkoły oraz stowarzyszenia. Po spotkaniu na sali gimnastycznej rodzice udali się do klas na spotkania z wychowawcami