Ostatnie wpisy

Archiwa

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

5.09.2013

Stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Rybniku;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

– dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wys. 106,00 zł/m-c;

– dochód od 130,01 zł do 456,00 zł – stypendium w wys. 84,80 zł/m-c.

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak możliwości określenia wysokości dotacji z budżetu państwa na 2014 r., stypendium szkolne w roku szkolnym 2013/2014 będzie przyznane na 4 miesiące za okres od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:
1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2013 r.
2. internet oraz bilety autobusowe – od września do grudnia 2013 r.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
10. informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2012 r. (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.