Historia szkoły

Początki Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej sięgają połowy lat 70 ubiegłego wieku. W roku szkolnym 1975/76 wiosną ówcześni dyrektorzy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Rybniku wystąpiły do dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Młodocianych z propozycją, a zarazem prośbą o pomoc w powołaniu do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Dyrektorki argumentowały potrzebę istnienia tego typu placówki przede wszystkim tym, że młodzież kończąca Szkołę Podstawową Specjalną jest pozbawiona możliwości kontynuowania nauki na poziomie zawodowym i tym samym spychana na margines społeczeństwa. Taki stan rzeczy jest też ogromnym obciążeniem dla, i tak już utrudzonych rodziców, a przecież wielu absolwentów Szkoły Podstawowej Specjalnej nie jest upośledzonych manualnie i ich umiejętności są wystarczające do tego,  aby w przyszłości wykonywać pracę zawodową i funkcjonować w społeczeństwie na maksymalnie dla siebie dostępnym poziomie.

We wrześniu w roku szkolnym  1975/1976 uruchomiono pierwszy oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej, razem ze Szkołą Podstawową i Internatem, w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zaproponowano kształcenie dla chłopców w zawodzie ślusarz, natomiast dla dziewcząt w zawodzie krawiec – szwacz. Nauka przedmiotów teoretycznych odbywała się w  budynku  Szkoły Podstawowej  nr 10 przy ulicy Grunwaldzkiej  w Rybniku,  gdzie również w tym czasie mieściła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracowników Młodocianych. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących prowadzone były przez  nauczycieli  Szkoły Podstawowej Specjalnej, natomiast teoretycznych przedmiotów zawodowych uczyli nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Młodocianych. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w Spółdzielni Inwalidów „Łączność” w Rybniku.
Taki stan rzeczy trwał do 1985 roku, w którym decyzją władz oświatowych, Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracowników Młodocianych przeniesiono do Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ulicy Kościuszki, włączając ją w struktury tej placówki. Dla uczniów z klas specjalnych  i ich rodziców rozpoczął się dramat, gdyż dyrekcja ZSME kategorycznie odmówiła zgody na wprowadzenie do szkoły– wtedy wiodącej placówki kształcenia technicznego w Rybniku – młodzieży upośledzonej. Można przypuszczać, że górę wzięły ambicje dyrekcji szkoły, która obawiała się obniżenia prestiżu placówki. Dyrekcja SOSW stanęła przed dylematem, czy  ZSZ Specjalną rozwiązać, czy  też podjąć ryzyko nielegalnego, prawie „konspiracyjnego” wprowadzenia młodzieży ze szkoły specjalnej  do bogato wyposażonych pracowni  ZSME. Wybrano drugą możliwość, prowadząc z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia z przedmiotów zawodowych w godzinach popołudniowych w pomieszczeniach i warsztatach  ZSME.          W 1985 roku pani dyrektor  SOSW – Aniela Rojek przeszła na emeryturę a funkcję dyrektora objął pan mgr Emil Matloch – dotychczasowy nauczyciel w  ZSME.
Niemal natychmiast, wspólnie z najbliższymi współpracownikami, podjął działania    w kierunku stworzenia własnej bazy lokalowej  i utworzenia samodzielnej placówki oświatowej w oderwaniu od  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i ZSME. Wkrótce uzyskał akceptację lokalnych władz oświatowych na powołanie niezależnej placówki, jaką była Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.  Po gorączkowych poszukiwaniach odpowiedniego lokalu, dyrektor znalazł starą szkołę w dzielnicy Ligota w Rybniku, którą w maju 1986 roku postanowiono zaadoptować na potrzeby nowej  szkoły. Rozpoczął się wyścig z czasem, aby dostosować obiekt do potrzeb edukacyjnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rok szkolny 1986/87 zainaugurowano już w  zaadaptowanym budynku przy ul. Karola Miarki w Rybniku. Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły cieszyli się z czterech niewielkich, ale własnych sal lekcyjnych, mając równocześnie świadomość, że jest to sytuacja przejściowa i na dłuższą metę te warunki mogą się okazać niewystarczające. Od tego momentu szkoła była odrębnym podmiotem prawnym i pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna funkcjonowała do roku 2004, to jest do kolejnej zmiany nazwy.

W następnych latach szkoła rozrastała się i sukcesywnie przybywało oddziałów szkolnych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Rybniku była pierwszą  i,  przez  wiele lat,  jedyną szkołą tego typu w całym regionie. Bardzo szybko zaczęła do nas trafiać młodzież z okolicznych miast: Wodzisławia, Jastrzębia, Raciborza, Żor czy Mikołowa. Szkoła była więc przeciążona, a zajęcia szkolne prowadzono w systemie dwuzmianowym.

Już w pierwszym roku pracy potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, dotyczące konieczności pozyskania nowego, większego budynku. Z tego też powodu dyrektor Matloch, równolegle z adaptacją budynku w Rybniku- Ligocie, intensywnie poszukiwał innego obiektu, mogącego sprostać potrzebom uczniów i nauczycieli. Zainteresował się starym, pochodzącym z końca XIX wieku, budynkiem szkoły, przeznaczonym do rozbiórki. W 1986 roku rozpoczął działania, zmierzające do uruchomienia całego szeregu żmudnych procedur, związanych z przeprowadzeniem tej inwestycji. Konieczne okazało się wykonanie przez naukowców z Politechniki Śląskiej stosownej ekspertyzy, której wyniki pozwoliły uzyskać  pozwolenie na rozbudowę szkoły w dzielnicy Radoszowy. Środki finansowe na tę inwestycję uzyskano m.in. od licznych sponsorów, o których dyrektor zabiegał.

Inwestycję ukończono w 1993 roku a 13 listopada tego samego roku odbyła się uroczystość przekazania tego obiektu do użytku. Szkoła została wyposażona  w salę gimnastyczną, ekologiczną kotłownię na płynne paliwo, stołówkę,  gabinet lekarski i inne pomieszczenia, na które w starej szkole nie było miejsca. Wszystkie klasopracownie z biegiem czasu były wyposażane  w nowoczesne środki dydaktyczne a kadra pedagogiczna została wzbogacona o nowych specjalistów.
W 2005 roku dyrektorem szkoły została dr Grażyna Adamczyk, która kontynuuje działalność, którą wiele lat temu rozpoczął dyrektor  Emil Matloch, systematycznie rozwijając ofertę edukacyjną szkoły, dbając o wysoką jakość nauczania i poprawiając bazę szkoły.

Pod koniec lat 90-tych stworzono w szkole oddziały przysposabiające do pracy, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom uczniów z umiarkowaną  i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Okazało się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju kształcenie jest duże, w związku z tym w 2005 roku powołano Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, tworząc tym samym Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. W roku 2008 ofertę placówki rozszerzono o Uzupełniające Liceum Specjalne, w konsekwencji czego nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zespół Szkół Specjalnych.

01.09.2011 szkoła została przeniesiona do większego budynku w Rybniku – Boguszowicach  przy ul. Małachowskiego 145. Równocześnie rozszerzono zakres działalności szkoły o Gimnazjum nr 19 i wygaszono, zgodnie z przepisami prawa, Uzupełniające Liceum Specjalne. Nazwa szkoły po raz kolejny uległa zmianie. Od tej pory nasza placówka nosi nazwę Zespół Szkół nr 6 w Rybniku. Przez cały okres funkcjonowania szkoły, pomimo zmian organizacyjnych oraz zmian nazwy, otaczaliśmy opieką i prowadziliśmy edukację uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.