Stołówka

Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem na konto do 15-tego dnia danego miesiąca.

Numer konta bankowego:

58 1020 2472 0000 6702 0498 6750

1. Wpłacając na konto należy podać nazwisko, imię dziecka.

2. Miesiąc, za który pobierana jest opłata.

3. Odbiorca – Zespół Szkół nr6 w Rybniku.

Nieobecności dzieci należy zgłaszać u Intendentki szkolnej telefonicznie 517-269-533

do 8:15 lub dzień wcześniej.

Za termin zapłaty ustala się dzień wpływu na rachunek bankowy placówki. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu płatności będą naliczane odsetki za zwłokę.